Hoveddel Side topp

Foredragsholderne blir oppdatert fortløpende

Internasjonale terminologi og kodeverk – Quo vadis?

Alfhild Stokke – avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse arbeider for et enklere Helse Norge og et viktig bidrag for å få til bedre samhandlingen er standardisering innenfor helsefaglige kodeverk og terminologi.  En nasjonal satsning for «Felles språk» der kodeverk knyttes sammen men maskinlesbare terminologi, begynner å gi resultater. Internasjonale standarder som ICD og SNOMED er en del av strategien. Foredraget vil gi et innblikk i internasjonale arbeidet på feltet og hvilke gevinster bedre informasjonsforvaltning vil ha i fremtiden.

Alfhild Stokke er avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse og har ansvar for helsefaglige kodeverk og terminologi. Hun er utdannet innenfor IT og ledelse, og har lang erfaring innen standardisering og digitalisering i helsesektoren. Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi har ansvar for Nordisk Klassifikasjonssenter (NordClass) inn mot WHO og arbeidet i SNOMED International (helsefaglig terminologi) der 44 land deltar. I SNOMED int. har hun rollen som Vice Chair i General Assembly ut 2022 og Chair fra 2023. Avdelingen for helsefaglig kodeverk og terminologi vil forvalte produktene av den nasjonale satsningen: "Felles språk" fra 2024.

Medisinsk utstyr trenger også innebygget sikkerhet

Martin Gilje Jaatun – seniorforsker, SINTEF Digital, Trondheim

Digitaliseringen av helsesektoren medfører også at medisinsk utstyr i større grad kobles sammen i nettverk og med omverdenen, noe som igjen medfører større krav til informasjonssikkerhet. Produsenter av medisinteknisk utstyr må forholde seg både til EUs nye Medical Device Regulation (MDR) og oppdaterte krav fra amerikanske FDA, og skal man selge i disse markedene kommer man ikke utenom å bygge informasjonssikkerhet inn fra grunnen av.

SINTEF starter i disse dager opp NEMECYS - et europeisk forskningsprosjekt med partnere fra Storbritannia, Spania, Italia, Hellas, Israel og Norge som bl.a. skal utvikle en verktøykasse som skal bidra til å gjøre store og små virksomheter som utvikler medisinteknisk utstyr i stand til å tilfredsstille regulatoriske krav om innebygget sikkerhet, og i ytterste konsekvens føre til at det blir færre sikkerhetshull i slikt utstyr.

Digitale pasientforløp og datadrevne løsninger. Hvordan få det til i praksis?

Mathias Hansson – Solution Lead, Data & AI i Tietoevry Care
Hans Jacob Moe – Head of Patient Engagement i Tietoevry

Finnes det en kortere vei fra en god ide til nye digitale innbyggertjenester? Hvordan skal vi koble, berike, forvalte og sammenstille data for utvikling av digitale innbyggertjenester gitt mangfold av ulike IT systemer og mangel på en felles arkitektur? Tietoevry Care kommer til å presentere dataplattform konseptet og diskutere hvordan et slik økosystem kan effektivisere driften, gi økt samhandling mellom ulike aktører og øke kvalitet på tjenester ved å ta i bruk data og ny teknologi.

Mathias is Solution Lead Data & AI at Tietoevry Care and Adjunct Associate Professor at Inland Norway University of Applied Sciences. His expertise and research are focused on organizational processes, pattern mining, decision support systems, and digital strategy. He received his Ph.D. from BI Norwegian Business School in 2018. He has published research in international journals such as Organization Studies and Academy of Management Proceedings.

Hans-Jacob har 20 års erfaring fra helserelaterte offentlige og private organisasjoner, de siste årene har han spisset seg inn på helse og teknologi.

Hva lærte vi av pandemien?

Tor Lahlum – partner i A-2 Norge

Pandemien ligger bak oss og heldigvis er mye tilbake til normalen. Men på enkelte områder tar vi med oss erfaring som endrer måten vi jobber på. Vil det også være tilfelle på e-helseområdet? A-2 var involvert i mange av digitaliseringstiltakene under pandemien, og mange av disse ble gjennomført imponerende raskt og effektivt. I dette foredraget vil vi reflektere over hva som gjorde dette mulig, og hva vi kan ta med oss videre av lærdom videre.   

Kommunal sektors ambisjoner på e-helse

Terje Wistner – avdelingsdirektør eHelse i KS 

Digitalisering og smart bruk av teknologi er sentrale virkemidler for å få tilstrekkelig kapasitet og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten i møte med de demografiske utfordringene. Heldigvis pågår det mange initiativ på e-helsesiden, men vi kan ikke gjøre alt på en gang. Det er behov for å prioritere innføring av e-helseløsninger som gir reelle gevinster for innbygger, virksomhetene og helsepersonell. Sesjonen vil vise hvordan KS i samarbeid med kommunene har pekt ut fem satsingsområder for e-helse de neste tre til fem årene og hvordan vi arbeider for å ta i bruk e-helseløsninger på kort og lang sikt.

Terje Wistner er avdelingsdirektør eHelse i Kommunenes organisasjon (KS) med 20 års erfaring fra områder som digitalisering av legemiddelområdet, samhandlingsløsninger og felles journalløsninger.

How to reach Carbon Zero and why it is so important

Richard Pimper – Vice-President & CTO Digital Power Europe at Huawei

Richard Pimper, VP and CTO of Digital Power, Europe Huawei based in Germany,  serving Infrastructure & Operations Professionals. His coverage area spans the Data Center Solution and products, IaaS space with extensive knowledge of solutions (including internal private, hosted private, and public IaaS), enterprise adoption trends, the current state of cloud standardization, and cloud metrics creation. His coverage also includes strategic right sourcing of applications, DaaS, Data Center Strategy,  cloud strategy development, customer use cases, cloud adoption trends, cloud economics, and the green implications of cloud computing.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn