Main section Page top

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Digitale løsninger for pasientens helsetjeneste

Tarje Bjørgum

Leder klima og helse, Abelia

Helsetjenesten: Flere piloter enn SAS og Norwegian til sammen

Det pågår mange gode digitale piloter i helsetjenesten. Utfordringen er å få dem til å fly, og omstille tjenesten til å jobbe på nye måter. Hva kan gjøres? Målet bør være «verdibasert helse». Vi trenger mindre ensidig kostnadsfokus i behandling, mer oppmerksomhet om forebygging og nye måter å organisere tjenesten på. Vi kan skape mer helse ved hjelp av teknologi.

 

Kjartan Olafsson

styremedlem i Allmennlegeforeningen, sentralstyremedlem i Legeforeningen og visepresident i den europeiske allmennlegeforeningen, UEMO

Raske gevinster i hverdagen

Som kliniker og hverdagsarbeider i helse, med et tilleggsperspektiv fra politikk og IT - vil fastlege Kjartan Olafsson i dette foredraget legge vekt på de raske gevinstene og hva han mener skaper hindringer i en klinikers arbeid i dag.

Minna Maria Hernandez

RNM, M.Sc. Business Analyst, Csam Health

Samhandling i praksis - Raske gevinster gjennom fokus på svangerskap, fødsel og barsel

Dette foredraget tar for seg svangerskap, føde og barsel. Ved å løse alle nødvendige særegenheter på nettopp dette fagfeltet, men samtidig ta høyde for nasjonale og nordiske standarder, kan man oppnå kvalitative samfunnsgevinster ganske raskt.
Foredraget fokuserer på at dagens gravide kvinner er selvstendige, aktive og deltagende. Derfor skal oppfølgingen av svangerskapet, under fødselen og i barseltiden være basert på kvinnens og familiens medbestemmelse og behov.

Minna er utdannet som jordmor 1992 og magister i helsevitenskap i 2004 i Finland. Hun har lederutdanning fra BI i Oslo, og 17 års ledererfaring fra kommunehelsetjenesten, og fra store fødeavdelinger i Oslo og Akershus universitetssykehus.

Ida Normann

Seniorrådgiver helse, Computas

Reduser feil og avvik – jobb forebyggende!

Kvalitet- og forbedringsarbeid i norske sykehus har i dag stort fokus på avviksrapportering og oppfølging av uønskede hendelser, tilsyn og revisjoner. Dette er en reaktiv måte å jobbe på – ved å gjennomføre årsaksanalyser og iverksette forbedringstiltak etter at skaden har oppstått. Et helhetlig kvalitetssystem gir mulighet til å jobbe med strukturert og kontinuerlig forbedringsarbeid gjennom kravidentifikasjon, risikoanalyse og samsvarsvurdering hvor fokus etterhvert kan flyttes fra avvikshåndtering, klagesaksbehandling og tilsyn til forebyggende forbedringsarbeid – før skaden har skjedd. Det handler om å gjøre tingene riktig fra starten og dermed redusere faren for systemfeil, som igjen leder til menneskelige feil.

Mons Nørve

seniorkonsulent, Capgemini

Hvor bra fungerer pakkeforløp for prostatakreft? Vi har spurt IBM Watson om svaret

I dag inkluderes pasienter i mange ulike pakkeforløp. Men inkluderes det for mange eller for få, og hva skjer med pasientene der man er usikker på diagnosen? Dette er spørsmål som ikke er besvart til nå, fordi svarene ligger som fritekst i medisinjournalen.

Sommeren 2017 gjennomførte Ahus og Capgemini en kvalitetsstudie av pakkeforløpet for prostatakreft. Sentralt i pakkeforløpet er vurderingene gjort av radiologer der journalen som inneholdt deres beskrivelser ble analyserte. Ved hjelp av IBM Watson og medisinsk kompetanse klarte vi å hente ut informasjon fra journalen som gjøre det mulig å svare på disse spørsmålene.

 

Pernille Gisselmann

Prosjektleder, Vestlandspasienten

Vestlandspasienten – digitale tjenester for pasienter i spesialisthelsetjenesten i Helse Vest

Vestlandspasienten er Helse Vest sin satsning på digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten. Helse Vest har siden 2013 jobbet målrettet på å etablere en rekke digitale tjenester på helsenorge.no og foredraget tar en gjennomgang av, hva som er levert og hva som er planlagt fremover for tjenestene i Helse Vest.

 

Page footer

Search results

Page bottom