Hoveddel Side topp

Hvor står offentlige Norge, og hva blir viktigst fremover

Steffen Sutorius – direktør i Digitaliseringsdirektoratet

Computerworlds redaktør Anders Løvøy og Steffen Sutorius i samtale om hvor offentlige Norge står, og hva som blir viktigst fremover

Kan vi digitalisere Norge uten å snakke mer om hvordan vi digitaliserer byggene våre?

Kirsti Kierulf – administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening

En forutsetning for at vi skal nå de nasjonale målene i digitaliseringsstrategien da alle offentlige tjenester leveres fra et bygg (stort sett i alle fall). Dette faktum til tross så er det ikke noe om bygg og eiendom i våre livshendelser. Hvordan tenker NKF med sine medlemmer at dette kan gjøres på en helt ny måte i årene som kommer. Selv digitale selvbetjente innbyggere trenger gode offentlig bygg som er digitalisert.

Kirsti Kierulf er tidligere leder i Creuna, Evry, har ledet KS sitt nasjonale program for digitalisering av kommunesektoren (KommIT), Kvinneuniversitetet, og vært innovasjonsdirektør i Accenture.​

Kierulf er folkevalgt i Asker kommune (H), og tror på mennesket, teamet og teknologien som gode drivkrefter – både i NKF og i kommune-Norge.​

– Jeg gleder meg til å være med å sette retning, og skape nyttige og innovative løsninger for kommunalteknisk sektor​

Datafabrikken: Hva er verdien av å dele offentlige data?

Kyrre Nordhagen – prosjektleder Datafabrikken i Digitaliseringsdirektoratet

Overgangen til en mer datadrevet økonomi hvor vi i økende grad tar i bruk kunstig intelligens (KI) eller annen avansert analyse av data for å skape ny verdi og innsikt er avhengig av anvendbare data – data med rett kvalitet. Derfor jobber DigitalNorway sammen med noen av sine eiere og andre partnere i privat næringsliv, offentlig sektor og akademia med å etablere en datafabrikk. Å gjøre datasett og datastrømmer gode, strukturerte og tilgjengelige krever kompetanse, løsninger og infrastruktur de aller fleste norske bedrifter og mindre offentlige virksomheter ikke har. Dette og mye mer vil Knut gå igjennom denne dagen.

Kyrre er prosjektleiar for utvikling av Datafabrikken. Han har mange års erfaring som rådgivar og prosjektleiar, både frå mindre rådgivningsmiljø og store konsulentmiljø som EY og PwC. Han har leia utviklinga av fleire store infrastrukturprosjekt i energisektoren, som Skagerrak 4 og Nettplan Stor-Oslo. Han er utdanna sivilingeniør i industriell økonomi frå NTNU, med spesialisering innan energi og finans.

Kan vi la saksbehandlere slippe arkivering?

Espen Sjøvoll – avdelingsdirektør i Arkivverket

Arkivverket har en visjon om at offentlig ansatte ikke skal bruke tid på arkivering. Med fokus på å forenkle jobb-hverdagen for offentlig ansatte jobber Arkivverket med ulike innovasjonsprosjekter for å realisere visjonen. Espen Sjøvoll vil fortelle litt om det er mulig å få til at kunstig intelligens kan arkivere e-post, og hvordan Arkivverket sammen med Digitaliseringsdirektoratet har opprettet en regulatorisk sandkasse for å teste ut nye teknologier opp mot regelverket sammen med leverandører og offentlige virksomheter.

Espen Sjøvoll er avdelingsdirektør i Arkivverket med ansvar for hvordan dokumentasjon skapes i offentlig sektor i tråd med arkivloven. Han var med i utvalget som kom med forslag til ny arkivlov i 2019. Tidligere har han arbeidet i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, EVRY, Boston Consulting Group og Norges Bank.

Slik lar du brukerstemmer for tjenestene dine bli hørt

Till Halbach – seniorforsker i Norsk Regnesentral 

Å la stemmene til brukerne av tjenester bli hørt kan gjøres på flere måter. Med innføring av EUs webdirektiv i 2022, som skal sikre universell utforming av web og apper for offentlige virksomheter, kom også forslaget for en funksjon for tilbakemeldinger i selve tjenesten. Hvordan dette kan gjøres forsker vi for tiden på i innovasjonsprosjektet Tilgjengelige tilbakemeldinger” sammen med Tingtun AS og NAV. I foredraget forteller vi om hvilke grep vi har tatt for å ta hensyn til enkeltindividet, for å sikre mangfold og bærekraft, og for at brukeren kan stå i sentrum for utviklingen. Innspill nå for å sikre flere innspill senere, om du vil.

Till Halbach er seniorforsker på Norsk Regnesentral og forsker på digital inkludering og universell utforming av IKT. Han har gjennom årene bidratt til en lang rekke vellykkede forsknings- og innovasjonsprosjekter med anvendelser som spenner fra web, apper og selvbetjeningsterminaler til installasjoner på museer og vitensentre, smarthus og smarte omgivelser, samt sosiale roboter. Andre områder der forskningen hans har kommet til nytte inkluderer offentlige tjenester, demokrati og deltagelse, skole og utdanning, arbeidsliv og kost/nytte-beregninger. Hans interesseområder omfatter videre samspill mellom mennesker og teknologi, brukermangfold, brukersentrert utvikling og digitale brukeropplevelser.

Den nye regjeringens politikk for digitalisering

Gunn Karin Gjul – statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet

Gunn Karin redegjør for den nye regjeringens politikk for digitalisering

Ikke la endringsmotstand stanse digitaliseringen

Stein Wesenberg – daglig leder i TRI Consulting og Universitetslektor ved Handelshøyskolen og NMBU

Når digitalisering betyr nye måter å jobbe på, må organisasjonen være med på omstillingen hvis man skal komme i mål. Med skyen og standardløsninger, utgjør motstand i organisasjonen større prosjektrisiko enn det tekniske. Hvordan motivere for endring, og er det egentlig forskjell på offentlig og privat sektor?

Stein D. Wesenberg er utdannet arbeids- og organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo, med fordypning innen organisatorisk læring og innovasjon. Han har over 20 års erfaring med endringsprosesser og prosjektledelse fra privat og offentlig sektor, i den senere tid fra innføringen av nytt HR-system i DFØ. I tillegg til å drive konsulentvirksomhet underviser han på Høyskolen Kristiania i internkommunikasjon og kultur samt i endringsledelse på handelshøyskolen i Ås, NMBU.

Innbyggerkontakt: En fortelling om smidig innovasjon, brukermedvirkning og nasjonale felleskomponenter

Bettina Thorvik – kommunikasjonssjef i Lørenskog kommune

Kristin Lunde Sørdal – produktansvarlig i KF

Torbjørn Moen – enhetsleder offentlig sektor i Knowit Objectnet

Innbyggerkontakt er tjenesten som gjør det enkelt for kommunene å gi relevant informasjon til sine innbyggere. Gevinsten for kommunen er stor: de kan sende proaktiv og målrettet informasjon til den enkelte innbygger, samtidig som kommunen sparer tid og kostnader knyttet til administrasjon og distribusjon. Bettina Torvik forteller om sine erfaringer med innbyggerkontakt og om hvordan Lørenskog kommune har blitt bedre kjent med sine innbyggere ved å bruke tjenesten.

Datasentre i Norge: Viktige byggesteiner i vår digitale infrastruktur

Christopher Frenning – direktør for datasenterstrategi i Microsoft Norge

Norge er en uttalt datasenternasjon – tilrettelagt for å bygge en ny nasjonal industri og eksportvare fra Norge. Internasjonale aktører etablerer seg i Norge, og Microsoft var først ut med «hyperscale cloud» levert fra Norge. Hva er et datasenter, hvorfor kan vi si at ikke alle er bygget like? Hvorfor trenger vi en noe mere nyansert debatt enn bare hvor datasenteret befinner seg? Nå som datasentre stadig oftere er en del av vår kritiske infrastruktur - hvordan skal vi drive digital transformasjon og innovasjon på en måte som ivaretar Norges beste interesser – både i dag og i fremtiden?

Innbyggerinvolvering gjennom nye digitale løsninger

Terje Eide – forretningsutvikler og prosjektleder i Nordic Edge

Stein Fredriksen – medgründer og direktør forretningsutvikling i Intelligent Operations

Mye av kommunes informasjon er ofte knyttet til gamle løsninger, papirformat eller vanskelig tilgjengelige innsynsløsninger, både for innbyggere, politikere og admninistrasjon.
Dagens løsning for å gjøre lokalpolitiske saker tilgjengelige for folk flest, skaper minimalt med innbyggerinvolvering. Involvering skjer ofte for seint i prosessene eller noen ganger ikke i det hele tatt. Samtidig er innbyggerinvolvering et uttalt prioritert område for de fleste kommuner. Dette er et område som roper på bedre løsninger.
Digitaliseringsinitiativ blir ofte omfattende og kostnadskrevende for mindre kommuner, og det kan være vanskelig å finne de rette digitale verktøyene som løser disse utfordringene tilpasset den enkelte kommunes behov.

Flere kommuner i Rogaland tester nå ut en ny løsning som både imøtekommer noen av de kommunale digitaliseringsutfordringene, er enkel å ta i bruk og kan gi kostnadsbesparelser på den digitale reisen, samtidig som den også kan gi innbyggere og politikere umiddelbar tilgang til kommunale dokument gjennom en ny digital løsning.
Kommuner med forskjellig behov og «utfordringer» tester ut løsningen på forskjellige nivå.

Terje Eide har lang erfaring innen kommunal sektor, både som lokalpolitiker og engasjert i Smartbyen Stavanger. Han er opptatt av ny teknologi og hvordan dette kan bidra til bedre tjenesteyting i kommunene

Stein Fredriksen har over 20 års erfaring fra ulike Information Managment-posisjoner i energisektoren. Før han startet Intelligent Operations har han vært involvert i store samhandlings- og digitaliseringsprosjekter i olje og gass. Han er genuint opptatt av hvordan vi deler og lærer av informasjon gjennom smarte samhandlingsløsninger

Kan digital transformasjon styres?

Erfaringer med programledelse av endringsinitiativ i Den gode studentopplevelsen ved OsloMet

Kristi Agerup – programleder for "Den gode studentopplevelsen" ved OsloMet

Elin Kristine Fjørtoft – seniorrådgiver i A-2

Åse Berg Dybvik studerer kunstformidling ved institutt for estetiske fag

Selv om mye fungerer bra ved OsloMet, har studentundersøkelser over tid vist at universitetet deler en del av utfordringene som gjelder for hele sektoren, og som fremstår som vesentlige for overordnet studenttilfredshet. Høyere frafallsprosent og lavere gjennomstrømning enn ønsket er i tillegg en utfordring, både for OsloMet og studentene det gjelder. 
Med bakgrunn i utfordringene ønsket OsloMet å sette i gang endringsinitiativ som kunne bidra til en bedre studentopplevelse – fra studenten møter universitetet for første gang til studenten tar etter- og videreutdanning. Studentenes behov, innovasjon og digitalisering skulle stå sentralt i arbeidet. Det var lenge åpent hvordan arbeidet skulle organiseres, før OsloMet landet på å etablere en programstruktur. I innlegget forteller programleder Kristi Agerup om Den gode studentopplevelsen og hvilke erfaringer hun har gjort seg som programleder siden 2020. A-2 har bistått i arbeidet og forteller om styrker, svakheter og dilemmaer man står i når innovativt endringsarbeid legges inn i en programstruktur. Et sentralt spørsmål kan derfor være; kan digital transformasjon styres?

Kristi Agerup er programleder for "Den gode studentopplevelsen" som startet ved OsloMet 1.1.2020. Hun kom da fra stillingen som førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap, og hadde da etablert og ledet fakultetets senter for etter- og videreutdanning i ledelse, «School of Management». Hun har jobbet som leder i mer enn 25 år blant annet i UH-sektoren, Forskningsrådet og næringslivet. Hun har innehatt flere stillinger som prosjektleder for større utviklingsprosjekt både i offentlig sektor og næringslivet, vært direktør for kompetanseutvikling i et større konsern, og før det innehatt rollen som HR-leder i ulike virksomheter. Hun har en PhD fra Universitetet i Oslo (2007) “Nettbasert samarbeidslæring og kunnskapsdeling i prosjektledelse: Utvikling, utprøving og implementering av et arbeidsintegrert læringssystem i en høyteknologibedrift”.

Elin Kristine Fjørtoft har over 20 års erfaring fra offentlig sektor og har jobbet med digitalisering og virksomhetsutvikling i offentlige virksomheter som NAV, Helsedirektoratet og DIFI. Hun har i mange år jobbet med digital transformasjon og ledelse, og hvordan digitalisering og digital transformasjon kan bli en integrert del av virksomhetsstrategien, utvikling av nye tjenester og virksomhetsmodeller. Hun har gitt strategisk rådgivning til offentlige virksomheter for at de skal lykkes med sine digitaliseringsstrategier og endringsinitiativ. Hun har også jobbet med prosjekt-, program-, og porteføljestyring, som viktige verktøy for å lykkes med forretningsstrategier og handlingsplaner. Å ta brukernes behov på alvor og involvere dem, samt profesjonell og god endringsledelse, er viktig for Elin.

Åse Berg Dybvik sitter i Studentparlamentet og i styringsgruppen til Den gode studentopplevelsen.

Viktige vurderinger ved kjøp av sky

Skyen er ikke «just another datasenter». Tjenestespekteret innebærer mye mer enn å kjøpe infrastruktur, og det er viktige avtalemessige forskjeller. I denne gjennomgangen vil vi se nærmere på:
- Hva kan du gå i skyen med etter Schrems II og hvordan?
- Hva bør du være spesielt oppmerksom på avtalemessig?
- Hvordan sikre størst mulig interesse i markedet?
- Hvordan kan ulike leveranse- og avtalemodeller påvirke leveransesikkerhet og risiko?

Lars Folkvard Giske er advokat/partner og leder av Advokatfirmaet Føyens IKT Media team. Han har lang erfaring med blant annet IT-avtaler og skybaserte anskaffelser og har deltatt i mange av de største IKT-anskaffelsene de siste årene, både på leverandørsiden og kundesiden

Knut Olav Fiane er advokat/partner i Advokatfirmaet Føyens IKT Media team. Han har arbeidet med store og komplekse IT- og BPO-anskaffelser siden 2005 og har i den senere tid arbeidet mye med digitalisering og skybaserte tjenester

Kjetil Wick Sætre er advokat i Advokatfirmaet Føyens IKT Media team. Han har bakgrunn fra Senter for rettsinformatikk og NRK, og jobber til daglig med blant annet personvern og IT-kontrakter for norske og internasjonale virksomheter innen IT, media, helse, varehandel og industri.

Sikkerhet i skyen

Marius Holmsen – Prisma Cloud Sales Specialist i Palo Alto Networks

Hva er din bedrifts skystrategi ? Benytter dere tjenester fra flere skyleverandører eller kobler egen sky mot en skytjeneste? Prisma Cloud fra Palo Alto Networks gir synlighet og sikkerhet på tvers av skyleverandører og applikasjoner. Moderne applikasjoner i dag er gjerne utviklet som mikrotjenester som kommuniserer direkte seg imellom. Dette gjør at tradisjonelle sikkerhetsverktøy mangler innsyn og forståelse. Applikasjonsprosessene utvikles kontinuerlig, og sikkerhet kommer gjerne inn som begrensende faktor etterpå. Dette er langt fra ideelt, og fordrer en ny måte definere sikkerhet på. 

Prima Cloud kan integrere sikkerhet inn i applikasjonsutviklingen. Hvordan kan vi være sikre at den samme sikkerhetspolicyen vi hadde i vårt eget datasenter også er ivaretatt i en skytjeneste? Prisma Cloud sørger for en konsistent sikkerhetspolicy som overvåker og ivaretar dataene dine uansett plattform de er realisert på. Sikkerhet for dine i data i skyen er ditt ansvar. Ikke aksepter avvik fra din egen sikkerhetsstrategi selv om dataene er lagret utenfor egne vegger.

Marius Holmsen har langt fartstid i bransjen og tidligere jobbet i Cisco, VMware, Nutanix, og nå Palo Alto Networks. Han er salgsspesialist for Prisma Cloud, og jobber tett med skyleverandører, kunder med skyløsninger, og mot DevSecOps/DevOps-miljøer. 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn