Hoveddel Side topp

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende.

Digitalisering av byggenæringen – nå eller aldri om du vil ha kommunene som kunder

Kirsti Kierulf - Administrerende direktør i Norsk kommunalteknisk Forening

Kommuner i Norge representerer mer enn 60% av alle bestillinger på byggeprosjekter gjennom et år. Prosjektene er alt fra minder ombygginger og rehabiliteringer til store nye prosjekter. Vi har ønsket oss en digital byggenæring som kan oversette våre bestillinger i digitale modeller, ta det inn i sine BIM-modeller og levere ferdige prosjekter som digitale modeller til våre FDV-systemeer i mange år. Kanskje tror vi på julenissen, men vi vet at skal vi sammen nå FNs bærekraftsmål er våre bygg og ikke minst våre byggeprosjekter de største utslipps-prosjekter av CO2. Derfor må vi digitalisere nå og ikke senere. Det betyr at vi i kommunene må bli enda flinkere til å bestille digitaliserte prosjekter fra næringen. Men vi må også samtidig sikre at våre bestillinger har digitalt grunnlag som er enkelt for næringen å digitalisere sin egen prosess fra. Næringen må sørge for at når bygget er ferdig får vi et godt digitalt grunnlag vi kan ta inn i våre FDV-systemer. Ikke bare vil dette gi billigere og mer effektiv drift, men også at vi får bygg av bedre kvalitet.

 Kirsti Kierulf vil i sitt åpningsforedraget peke på svakheter i dagens samhandlingsmodell og hvordan hun tenker digitalisering kan bidra til at vi sammen raskt får digitalisert nå, ikke fordi vi må, men fordi vi vil for å sikre bærekraftige kommuner over hele Norge.

 

Den digitale byggherre

Kristina MordalDigitaliseringsansvarlig i Construction City Eiendom

Dagens bransje er sterkt preget av at man får det man ber om. Den teoretisk definisjonen av kvalitet er en leveranse som tilsvarer bestillingen. I en verden der både tempo og digitaliseringen øker er ikke fremtidens bygg bare utdatert når de står ferdig, de er omtrent utdatert i det øyeblikket de er bestilt. 
Slik ender vi opp med å ikke få full utnyttelse av muligheten digitaliseringen gir for mer kostnadseffektiv og bærekraftig drift av byggene våre.

Construction City valgte å gripe denne problemstillingen an ved å svært tidlig i designprosessen vedta en digital strategi. Målet var å få full utnyttelse av teknologi og styring, slik at dette ikke kom som en add-on sent i prosessen med alle de kompromisser følger av det. Kunne vi får en komplett digital tvilling der modeller og data var koblet sammen for bedre drift? Bygget står først klart i 2025 og det er en lang vei å gå, men allerede er det tilrettelagt ikke kun for TFM merking, men også unike id ved GUID.

Kristina Mordal er Digitaliseringsansvarlig i Construction City Eiendom, kommer fra IT bransjen og rett inn i en av Norges største private byggeprosjekter. Hør henne fortelle om reisen sin, reisen til Construction City og hva hun tenker er nødvendig for alle byggherrer i fremtiden for utnytte potensialet i å være en kompetent digital byggherre.

Hvordan snu en supertanker? Digitalisering av Statsbyggs prosjekter

Steen Sunesen - sjefsarkitekt i Statsbygg

Norsk byggenæring har jobbet med BIM og digitalisering i over et tiår. Da skulle man tro at alt er på plass og vi har blitt skikkelig digitale. Steen Sunesen som leder BIM-utviklingen i Statsbygg mener at vi først nå begynner å merke de virkelige utfordringer ved digitalisering. Det er ikke teknologien, men mangel på digital kompetanse, felles mål og insentiver som er de vesentligste utfordringer. Sunesen viser eksempler på digitaliseringsarbeidet og utfordringene de møter i Statsbygg.

Digitalisering av prosesser: Kan byggenæringen lære noe av retail?

Erik KyllingstadSenior manager, Sopra Steria & Engasjementsleder Rema 1000
 

Bransjen står ovenfor en ny, digital revolusjon med stadig endring i betingelser, standarder og digitale verktøy som ofte ikke snakker sammen. Fremtidens byggenæring trenger et solid teknologisk grunnlag hvor større deler av virksomhetens prosesser effektiviseres, automatiseres og strømlinjeformes for å kunne lykkes.

Erik Kyllingstad, Senior manager i Sopra Steria og Engasjementsleder Rema 1000,  vil presentere hvordan Rema 1000 har løst denne utfordringen. Vi tror presentasjonen kan gi inspirasjon til byggenæringen, som vi opplever at møter mange av de samme utfordringene. Erik viser også hvordan virksomheter kan strukturere og få kontroll på ulike prosesser, og begynne på sin digitaliseringsreise ved bruk av Service Now.

Akershus Eiendom - hvordan data og analyse gir bedre rådgivning om inntjeningspotensiale

Terje Vatle - Chief Technology Officer i BI Builders og Steinar Kvam - Head of Technology and Innovation i Akershus Eiendom 

For å øke lønnsomheten og nå Parismålet trenger byggenæringen kvalitetssikret og relevant innsikt. Denne innsikten må bygges effektivt og standardisert med sporbarhet og dokumentasjon. Hør mer om hvordan Akershus Eiendom bygger en slik plattform for innsikt på tvers av informasjonssiloer. Denne vil hjelpe utbyggere med å se inntjeningspotensialet opp mot bærekraft, ved enten å bygge nytt eller rehabilitere. Vi vil belyse noen suksesskriterier og læringspunkter på veien mot en slik innsiktsplattform.

Hvordan rydde i eget hus? Slik strukturerte og standardiserte vi våre produktdata

Christer GrønvoldCobuilder og Angel JimenezDigital Innovation Director i Genuit Group

I denne sesjonen vil Christer Grønvold fra Cobuilder og Angel Jimenez, Digital Innovation Director i Genuit Group, fortelle om den digitale reisen til en av de ledende leverandørene av bærekraftige byggevarer. 

Genuit Group Plc (tidligere Polypipe) inngikk nylig et samarbeid med norske Cobuilder for å strukturere og standardisere sine produktdata. Målet er å utvikle og implementere standardiserte datamodeller, eller det som kalles datamaler. Disse datamalene blir integrert i konsernets eksisterende IT-infrastruktur for å forbedre styringen av informasjon i bedriften, redusere kostnader og støtte automatisering av interne prosesser.

Informasjonshåndtering fra prosjektering til forvaltning

Gjermund Dahl Leder for digital transformasjon i Norconsult

Hvordan skape informasjon som har verdi til forvaltning, drift og vedlikehold allerede i planlegging og prosjekteringen. Metode og verktøy er et viktig utgangspunkt for etablering av digitale tvillinger som effektiviserer og øker produktiviteten i bygg- og anleggsbransjen.

Gjermund Dahl leder Norconsult innen digital transformasjon. Han har i 13 år hatt sentrale roller i store samferdselsprosjekter for å bygge bro mellom mennesker, organisasjoner og teknologi.
Digital transformasjon for Gjermund handler om å oppnå mer effektive og strukturerte samhandlingsprosesser i våre kunders prosjekter, og parallelt inn i Norconsult sin forretningsutvikling. 

Null avfall og redusert byggetid – Pipelife tilfredsstiller kravene til en avfallsfri byggeplass

Kjetil Løften - Forretningsutvikler i Pipelife og Christian Svendal - BIM koordinator i Vestrheim

Materialer står for 70 % av karbonfotavtrykket knyttet til bygg- og anleggsaktiviteter. I Norge står byggenæringen for rundt 25 % av materialforbruket og avfallsmengdene som genereres. Dette må næringen ta et ansvar for og Pipelife har som en av de første innført en avfallsfri produksjon og leveranse. Ved hjelp av digitalisering og smartere produksjon reduserer de materialforbruket med 60% og montasjetiden for rørleggeren på byggeplassen med 30 til 80%.

Ketil Løften, forretningsutvikler i Pipelife og Christian Svendal fra Vestrheim vil i dette foredraget inspirere og utfordre næringen til å ta tak i avfallsproblemet nå!

Hvordan byggenæringen kan digitaliseres gjennom "No-Code"

Hans Magnus Wold - VP of Business Development i Appfarm

Flere bransjer er godt på vei inn i den digitale transformasjonen og digitalisering av sine prosesser. Byggenæringen henger derimot et stykke etter, og er en bransje med enorm kompleksitet og tunge strukturer. Veien til en digital hverdag kan derfor virke lang, kompleks og kostbar. Her må vi tenke annerledes rundt hvordan man kan oppnå digitalisering:

Bruken av no-code i utvikling av forretningsapplikasjoner har eksplodert de siste årene. No-code muliggjør langt raskere og mer kostnadseffektiv utvikling uten at det går på bekostning av kompleksiteten i løsningen. Hans Magnus fra Appfarm vil fortelle om no-code og demonstrere applikasjoner utviklet for aktører i bransjen som omfatter alt fra bestillingssystemer, løsninger for timeregistrering, prosjektstyringsverktøy og løsninger for SHA og HMS

Hvordan OBOS bryter ned siloer og bygger Ett OBOS med hjelp av Digital Tjenesteplattform

Mareke Decker - Produkteier Digital Tjenesteplattform i OBOS og  Espen StensundCEO i Communicate 

OBOS bygger sterke interne økosystem, bryter ned siloer og deler data på tvers av organisasjonen. Digital Tjenesteplattform bidrar til ETT OBOS som knytter forretningsområdene sammen og bedre utnyttelse av data. Det gir nye muligheter og økt innovasjon.

Hvordan Hellvik Hus har digitalisert sin kundereise og økt sin inntjening ved bruk av SuperOffice

Tom Ove Sørdal - leder IKT i Hellvik Hus

I det kunden trykker bestill på Husboken fra Hellvik Hus starter oppfølgingen i SuperOffice, med utsendelse huskboken, aktivitet i dagbok, og epost til boligkonsulent.
Mer om dette skal jeg fortelle dere om i mitt foredrag.

Digitalt underlag og millimeterpresisjon!

APX systems hjelper Norgips og JM med å nå deres mål om en byggeplass uten gipsavfall.

Morten Skinnarmo, markedssjef hos APX systems, vil presentere hvordan en pilot for leveranser av gips til byggeplass, der målsetningen er null avfall i verdikjeden, er løst på vegne av Norgips, JM og APX systems.

I pilotprosjektet som er et felles samarbeidsprosjekt mellom Norgips og JM, utvikler APX systems produksjonsoptimalisering, logistikkløsninger og effektiv byggeplasslogistikk. Hver gipsplate produseres unikt med fullt sporbar vareforsyning. Helt fra Norgips fabrikk til gipsplatene er montert på vegg i en JM-bolig. Ved hjelp av digitale løsninger for produksjon, logistikk, transport og vareforsyning er målet redusert materialbruk, null avfall på byggeplass, bedre HMS for gipsmontør og redusert montasjetid.
Prosjektets målsetting er en verdikjede uten gipsavfall, både i Norgips sin produksjons og på JMs byggeplass.

Effektivt samspill gjennom transparent informasjonsflyt

Frode Kristian Møller Ditlefsen – fagansvarlig for prosjektering, Peab

Kristoffer Fongen - Senior Account Manager, Tribia

Felles forståelse og godt samarbeid er viktig for god fremdrift og vellykket resultat i byggeprosjekter.
VDC er en metode som bidrar til effektiv prosjekteringsprosess med stort fokus på samspill og kommunikasjon. I dette innlegget vil Frode Ditlefsen fra Peab dele sine erfaringer med Interaxo som samhandlingsplattform.

Tverrfaglige prosesser og samhandlingsplattformens rolle i detaljprosjektet på OSBL

Peder Bogsti - Fagansvarlig BIM / Seniorrådgiver BIM & VDC, Skanska

Oslos nye storbylegevakt er i ferd med å ferdigstilles ved Aker sykehus. Skanska har siden 2019 jobbet samlokalisert med byggherre og rådgivergruppe med optimalisering og gjennomføring av prosjektet. Prosjektet har utstrakt bruk av digitale verktøy for å støtte en effektiv prosjektgjennomføring. Peder Bogsti fra Skanska kommer og deler praktiske erfaringer fra prosjektet og vil belyse hvordan prosess og verktøy henger sammen i et omfattende prosjekt som har jobbet sammen i flere år, faser og en pandemi.

 Det vil deles praktiske eksempler på hvordan MMI-leveranser er utført i detaljprosjektet helt fra fasens oppstart, via tverrfaglig kontroll og kollisjonskontroll helt frem til ferdig produksjonsunderlag, samt hvilken rolle samhandlingsplattformen spiller.

Bruk av Åpen BIM API – Hvordan har Viscenario skapt verdi for sine kunder ved å integrere seg med andre komplementære tjenester

Beate Størkson - CEO og eier, Viscenario AS

I de kommende årene så vil BIM bli større del av den aktive forvaltningen av bygg, så hvordan skal vi skape gode kundereiser ved bruk av nye integrasjoner? Beate Størkson forteller her om sine erfaringer rundt utviklingen av et fremtidsrettet bygg- og forvaltningssystem.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn