Hoveddel Side topp

Tale Ørving

Forsker, Transportøkonomisk institutt

Ørving  vil fortelle om resultatene fra en litteraturstudie som har undersøkt hvordan teknologisk utvikling og tilhørende transportinnovasjoner påvirker trafikkarbeid og oppfyllelse av nullvekstmålet for norske byområder fram mot 2030.

Studien er gjennomført på oppdrag fra Vegdirektoratet og Jernbanedirektoratet og inngår som en felles utredning tilknyttet byutredningene som gjennomføres for de åtte byområdene knyttet til byvekstavtalene (Nedre Glomma, Buskerudbyen, Grenland, Kristiansandregionen, Nord-Jæren, Bergensområdet, Trondheimsområdet og Tromsø). Lenke til rapporten: https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=45597

Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør, Statens vegvesen

Automatisert og samvirkende vegtransport

Statens vegvesen er en ledende aktør innen ITS i Norge og har viktige roller som regulator, tilrettelegger og kunnskapsutvikler. Etaten satser på digitalisering og bruk av ny teknologi for å utvikle framtidens transportsystem som er effektivt og bærekraftig. Dette innebærer å legge til rette for bruk av samvirkende ITS-tjenester og automatiserte transporter. Teknologien er tilgjengelig og vil bli testet i store piloter, men samtidig er det nok av utfordringer og krevende oppgaver som ligger foran oss. Foredraget vil gi et godt bilde av hva Statens vegvesen har av strategier, planer og konkrete prosjekter i de nærmeste årene.

Siden november 2007 har Terje Moe Gustavsen vært vegdirektør og øverste leder for Statens vegvesen. Statens vegvesens oppgave er å planlegge, bygge og holde ved like riks- og fylkesveger i Norge, samt å holde tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Gustavsen var samferdselsminister fra mars 2000 til oktober 2001, tidligere statssekretær ved Statsministerens kontor og har lang ledererfaring fra både privat og offentlig sektor.

Marius Sommerseth og Ulrik Lie

Leder Digitalisering og Innovasjon hos Sporveien og konsulent i Bouvet

Driv – Sanntidsinformasjon og beslutningsstøtte i Sporveien

Kollektivtransporten i Osloområdet øker langt over snittet i resten av Europa. Sporveiens mål er å være beste nordiske løsning på effektiv og miljøvennlig persontransport, med en visjon om å gjøre kollektivtrafikken til et naturlig og miljøvennlig førstevalg for innbyggerne uansett reiseårsak. For T-banen innebærer dette å omstille seg til høyere vognutnyttelse i form av hyppigere kjøring og kortere driftspauser for vognene.

Driv leverer systemløsninger som støtter verkstedet i å møte nye krav og jobbe mer effektivt. Driv jobber etter lean prosjektmetodikk og leverer posisjoneringssystem, integrasjoner, sanntidsinformasjon, og beslutningsstøtteverktøy blant annet basert på dataanalyse og maskinlæring.

Marius leder Digitalisering og Innovasjon i Sporveien. Han har lang erfaring som leder av tekniske enheter og som arkitekt av store systemer for data, analyse og CRM innenfor flere bransjer. Han er en teknologirealist som brenner for hvordan ny teknologi og data kan støtte mennesket i sin jobb.

Anna Gjerstad

Leder Smart vedlikehold i Bane Nor

Big data på traust jernbaneinfrastruktur

Bane NOR har begynt å overvåke infrastrukturkomponenter som sporveksler og sporfelt. Dette gjøres ved enkle metoder. Likevel er det store gevinster å hente når data samles og bearbeides på riktig måte. Ved å bruke sensorovervåking, maskinlæring og nye algoritmer for å kunne prediktere når komponenter vil kunne feile, tar vi feilen før den feiler.

Frode Kjos

Frode Kjos, programansvarlig Smart Transportation, Acando

Hvem leverer din neste transporttjeneste?

Transportbransjen står foran store endringer de kommende årene. Urbanisering, teknologi, elektrifisering og delingsøkonomi er kjente drivere og utviklingen går veldig fort. I foredraget vil Frode presentere Acandos analyse av hvordan nye og kjente aktører posisjonerer seg i markedet og hva de gjør.

Frode har de siste årene arbeidet med internasjonale aktører innen Mobility as an Service (MaaS), samferdsel, mobilitetsløsninger, selvkjørende minibusser og lokasjonsbaserte tjenester. Frode er økonomen med 20 års erfaring fra flere Norges største IKT-prosjekter i offentlig sektor.

Ken Olling

Managing Enterprise Architect, Capgemini

Moving toward autonomous systems with Digital Twins

As city management begins to embrace the internet of things (IoT), we see the start on a path toward autonomous systems. But before we can get there, more comprehensive understanding and control is needed. The Digital Twin is that next step, where the physical world is duplicated in 3D and enriched with data from existing systems like transit and IoT data. These new tools give us unparalleled understanding and control over even the most complex systems and the integration of independent systems. This presentation with review the possibility, technologies and benefits of Digital Twins and illustration how to go about creating them for transit systems.

Born in Los Angeles in 1970 Ken works at the crossroads of Big Data, IoT and Virtual Reality to develop innovative technology for collaboration, data visualization, and business intelligence. He brings these technologies to bear in Digital Twins that providing a richer understanding of business by unifying physical operations with business data. Ken began his career as a graphic designer expanding on this, he has worked in branding, UX, architecture, and industrial design all over the world from Japan to the EU.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn