Hoveddel Side topp

Dagens foredragsholdere

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister, Høyre

Digitale løsninger for pasientens helsetjeneste

Vi går en spennende tid i møte og helsesektoren er i en stor omstillingsfase. Vi må tenke innovativt for å møte morgendagens utfordringer. Det er behov for et felles løft, som krever et tett samarbeid mellom virksomheter, næringslivet, innbyggere, myndigheter mv. Gjennom etableringen av direktoratet for e-helse skal den nasjonale styringen styrkes på e-helsefeltet. Utredningen av én journal peker retning for fremtidens helseinformasjonsystem. Teknologien skal være brukervennlig og utnyttes slik at den sikrer en bedre interaksjon mellom innbyggeren og helsetjenesten. For å oppnå dette må vi utfordre det tradisjonelle møtet mellom pasienter og leger.

Dr. Subash Pyakurel

CEO, Health Concern, Ratopul, Gaushala, Kathmandu,Nepal

Earthquake in Nepal - We live on a restless planet

One of the most frightening and destructive phenomena of nature is a severe earthquake and its terrible aftereffects. Earthquakes strike suddenly, violently, and without warning at any time of day or night.

Meet Dr. Subash Pyakurel (MD, Kathmandu - Nepal) and hear how he and his team handled the extreme challenge before, during and after the major earthquake in Nepal. Learn how he is taking advantage of modern communication technology to overcome the very poor infrastructure of Nepal.

Bio:
Founder and CEO - Health Concern, Bachelor in Medicine, Bachelor in Surgery (MBBS), ECFMG Certification (United States of America), received five awards and honours, several years of medical teaching experience, worked as director in pre-medical education institution and as a Pathology tutor for MBBS students, Research Officer - WHO, Medical Editor for monthly periodical, ++ 

Ida Normann

Seniorrådgiver helse, Computas

Fra reaktivt til proaktivt - økt pasientsikkerhet med compliance

I helsesektoren er det stort fokus på pasientsikkerhet gjennom forebygging av uønskede hendelser. Det jobbes systematisk med utvikling av nasjonale retningslinjer og prosedyrer for å sikre evidensbasert pasientbehandling. Men hvordan holde oversikt over hvilke krav som stilles og legge til rette for dokumentasjon av etterlevelse, slik at forbedringstiltak kan iverksettes før skaden oppstår?

Avvikshåndtering er en reaktiv måte å jobbe på. Et internkontrollsystem som dokumenterer etterlevelse av lovkrav gjennom compliance-målinger er en proaktiv måte å jobbe på. 

Bio: 
Ida er utdannet sykepleier og har jobbet 15 år med saksbehandling, samhandling, kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har også en master i kvalitet og ledelse for helsesektoren. De siste 7 årene har hun jobbet på Lovisenberg Diakonale sykehus først som sektorkoordinator for utskrivningsklare pasienter, kvalitetsrådgiver og koordinator for pasientsikkerhetskampanjen, og de siste 4 årene har hun jobbet som prosjektleder for sykehusomfattende IT-prosjekter. Ida jobber nå som helserådgiver og prosjektleder for utviklingsprosjekter i Computas AS.  

Jørgen Rørvik

Rådgiver og Senior Project Manager, Sopra Steria

Lesson learned fra helsesektoren: Slik finner vi opp hjulet igjen og igjen

Med ti års bakgrunn fra IT-leveranser til helsesektoren er erfaringene mange. Jørgen har vært med i etableringen av de store sykehusene, og gjennomført en rekke prosjekter. 

I dette foredraget deler han av sin erfaring. Hva gjør én leveranse god, og hva gjør at en annen feiler? På hvilke områder er vi som jobber med IT i helse gode, og på hvilke områder bør vi forbedre oss?

Bio:
Jørgen Rørvik har de siste 10 årene sammenhengende jobbet som arkitekt, prosjektleder og rådgiver for en rekke leverandører av IT-løsninger til Helsesektoren og jobber i dag i Sopra Steria. Han har et brennende engasjement for sitt arbeide og er oppsatt på å bidra til et bedre pasientforløp og en bedre opplevelse av helsetilbudet. Han har deltatt i etableringsprosjektene for nye St.Olavs Hospital og nye AHUS.  
Jørgen har vært prosjektleder for infrastruktur og sikkerhet på ny AMK-sentral i midt-Norge og har vært med i migreringsprosjekter, transisjonsprosjekter og prosjekter for medisinsktekning utstyr og en hel rekke til.  Han har jobbet tett med selskaper som Telenor, HP, Cisco, EVRY, Imatis, Siemens, HEMIT, Helsebygg med flere og har reist over over store deler av verden i sin jobb med IT i helse. Jørgen har tidligere holdt foredrag hos Cisco Networkers i Barcelona der tema var transisjon og migrering i helseløsninger. 
Listen over Jørgens erfaring er lang, og mest spennende for oss: Den er gjennomgående fra leveranser i helse. 

Jan Frich

Professor/avd.leder, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

Teknologi skaper endring i helsevesenet – hva kan vi lære av helsesystemene i USA?

USA har lenge vært et arnested for innovasjon, utprøving av teknologi og modeller for finansiering og organisering av helsevesenet. Helsesystemene i USA gjennomgår dessuten store omveltninger som følge av helserefomen, med økte krav og forventinger til kvalitet, brukerinvolvering og tilgjengelighet. Hvordan kan det skapes «more value for money»? Foredraget formidler inntrykk fra et år som helsepolitisk observatør i USA, og omhandler globale trender som vil få betydning også for norsk helsetjeneste. 

Bio:
Jan Frich (f. 1970) er lege med mastergrad i helseadministrasjon og doktorgrad i medisin fra Universitetet i Oslo. Han er professor i helseledelse og avdelingsleder ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Frich er spesialist i nevrologi og har bistilling ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. I 2013-2014 var han gjesteprofessor ved Yale University og Harkness fellow in Health Policy and Practice, The Commonwealth Fund, USA. Han har gjennomført executiveutdanning i ledelse, Harvard Kennedy School. Han er medredaktør på boken «Helsetjenestens nye logikk» (2014).

Dan Pelino

General Manager, Global Public Sector, IBM

Economic vitality in a data driven world

Dan Pelino, General Manager of IBM’s Global Public Sector, will delve into the topic of innovation and growth in this data-driven economy.  He will address how our cities, counties, regions and nations become magnets for game-changing, problem‐solving, job‐creating innovation; and how the global “mashup” of disruptive technologies impacts business, industries, and the public sector. Nowhere are these changes more pronounced than in the healthcare industry, where evidence-based and personalized medicine are fast becoming realities, with entirely new systems of engagement now possible to impact health outcomes. Join this session to learn more how data and these new technologies are enabling the transformation of the industry.

Bio:
As general manager of IBM’s public sector business, Dan Pelino leads IBM's business in the government, education, heath care and life sciences industries.
Dan is a recognized expert in public sector.  He and his team have helped organizations, states and countries transform and digitize their systems.  He has advised government officials around the world.  He is a frequent contributor to the public sector dialogue having appeared on numerous programs including ABC Nightly News, CNN, BBC and has been quoted in various publications such as the Wall Street Journal, USA Today, New York Times, Washington Post, Bloomberg and a number of global publications.  He has moderated many healthcare and government panels, hosted numerous events, seminars, and webinars and you can follow his blogs on related topics.

Dan serves on the Executive Committee for the Patient Centered Primary Care Collaborative (PCPCC) and on the Board of Directors of the Healthcare Executive Network (HEN).  IBM  selected him as a member of the corporation's Performance Team, Integration and Values Team, and Global Leadership Team.  He is also an inaugural member of the IBM Industry Academy.  Additionally, on behalf of IBM, Dan and Dr. Paul Grundy, IBM’s Director of Healthcare Transformation, accepted the 2012 National Committee for Quality Assurance (NCQA) award for leadership in Healthcare.

Dan Pelino joined IBM in 1980 having received a BS in Business Administration and Public Relations and a master’s degree in Organizational and Behavioral Studies from Western Kentucky University.  He and his wife reside in Chicago with their two daughters.

Tomas Nordheim Alme

Medisinsk direktør, DIPS ASA

#eninnbyggerenjournal #forvirret

 Oppmerksomheten rundt elektronisk pasientjournal har økt betraktelig i Norge de siste 10 årene. Alle ønsker vi oss «moderne IT-systemer som snakker sammen», men under disse nokså generelle betraktningene og visjonene, ligger det viktige, strategiske spørsmål, som må adresseres for at visjonen skal kunne lede til noe mer enn forvirring. Hva er for eksempel forskjellen på en elektronisk pasientjournal og et elektronisk pasientjournalsystem?

Bio:
Tomas Nordheim Alme er lege og medisinsk direktør i DIPS ASA og har jobbet med ehelse i 15 år. Han leder for tiden arbeidet med utvikling av det nye EPJ-systemet DIPS Arena.

Sverre Fjeldstad

Juniorpartner, McKinsey & Company

IKT i spesialisthelsetjenesten – investeringer og styring

Norge har store ambisjoner innenfor e-Helse. Tall fra Helsedirektoratet viser imidlertid at måloppnåelsen innenfor e-Helseprosjekter historisk sett ikke har vært tilfredsstillende. Legeforeningen har derfor ønsket å belyse hva som skal til for at investeringer i e-Helse skal gi et reelt løft for pasientsikkerheten.

Undersøkelser McKinsey har foretatt i samarbeid med Legeforeningen viser at Norge nå utnytter drøyt halvparten av de mulighetene som eksisterende og utprøvd IKT-teknologi gir. For å løfte dette, kreves ikke bare tilstrekkelig ressursinnsats, men også betydelig fokus på organisering, styring og gjennomføring av prosjektene. 

Bio:
Sverre Fjeldstad er juniorpartner i McKinsey & Company og leder den teknologirettede delen av McKinseys arbeid med offentlig sektor i Norge, herunder helsesektoren. Han er rådgiver for en rekke institusjoner både i Norge og internasjonalt. 

Fjeldstad er også en av lederne for McKinseys globale forskning på området digitalisering i offentlig sektor, og er en del av et forskningssamarbeid med universitetet i Oxford om for å belyse hva som gjør de store offentlige prosjektene til særlige styringsutfordringer.

Før Sverre kom til McKinsey arbeidet han i mer enn 10 år som uavhengig rådgiver innenfor teknologi og IKT, og startet flere teknologiselskaper. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU samt MBA fra INSEAD i Frankrike.

Anna Engström

Portfolio UX concept designer, Ascom Wireless Solutions

Designing the future mobile solution for patient focused care - the story about ascom myco

How can communication help nurses give better care?” This question was the stepping stone of what was to become a purpose-built smartphone for healthcare called Ascom Myco (My companion).

Learn how Ascom developed a mobile solution for patient focused care by applying a user-centered design approach and key findings along the way.

Bio:
Anna Engström has dedicated her career towards user centered design in healthcare. As an educated M. Sc. Industrial Design Engineering she spends her days translating the user’s needs into purpose built solutions for the healthcare sector. 

Dominic Kirkman

International Manager of Pre-Sales Engineering, Solution Manager, Enterprise Software - Healthcare, Lexmark

Some is not enough - Healthcare Content in Context

It is increasingly important to enable access to a complete patient record within the context of a single pane of glass view for our clinicians, regardless of the source of the data. Dominic Kirkman will discuss how a standards based Healthcare Content Management Platform can be used in conjunction with an Electronic Patient Journal to enable data to be captured, indexed, accessed and displayed.

Bio:
With a background in healthcare informatics spanning 12 years Dominic Kirkman was the Lead Solution Architect for the NHS England PACS and RIS Programme, prior to working for Lexmark. Dominic is a great advocate of the adoption of standards and has supported the Integrating Healthcare Enterprise (IHE) as a Connectathon Monitor assuring vendors comply with standards.

Petter Hurlen

Legeforeningen. Medlem i IT-utvalget og avdelingsoverlege på radiologisk avdeling på Akershus universitetssykehus.

Rett bruk av IKT

Legeforeningen har lenge vært opptatt av IKT-situasjonen i norske sykehus. Rett bruk av IKT understøtter pasientbehandlingen og effektiviserer kliniske og administrative prosesser. En ny rapport, utarbeidet av McKinsey & Company på oppdrag fra Legeforeningen, tar for seg investeringer i og styring av IKT i helsesektoren. Investeringene har økt, og ligger nå på et gjennomsnittlig nivå sett i forhold til OECD. Imidlertid utnyttes bare vel halvparten av de mulighetene teknologien gir. Legeforeningens IT-utvalg har flere forslag til hvordan investeringene kan utnyttes bedre, og legene vil gjerne trekkes tettere inn i dette arbeidet. Dette forutsetter imidlertid både at forholdene legges til rette for at leger kan delta, og at de rådene som legene gir, blir lyttet til. Hurlen vil komme inn på noen tiltak som vil kunne bidra til å utnytte investeringene enda bedre.

Bio:
Petter Hurlen er i dag overlege i klinisk informatikk ved Akershus universitetssykehus, medlem av Legeforeningens IT-utvalg og sekretær for International Medical Informatics Association (IMIA). Han er også utdannet cand.scient. i informatikk, og har skrevet doktoravhandling om innføring av IKT i radiologi. Hurlen har vært engasjert i klinisk informatikk i over 30 år, og har ledet både nasjonal og internasjonal forskning, produktutvikling og standardisering på området. Han har hatt sentrale roller både i forskningsinstitusjoner, forvaltning, industri og sykehus, senest som avdelingssjef ved Bildediagnostisk avdeling på Akershus universitetssykehus.

Dr. Peter Sudbury

MD, MBA, Healthcare Senior Advisor, HP

Leveraging Healthcare Analytics to Address Care Delivery & Prevention Needs

To address the growing demand for chronic care, healthcare systems will become centred on the citizen, with informed, engaged patients, interacting with professionals, focusing more on prevention and proactive management. The increased volume, velocity, and variety of healthcare data requires new strategies and development of analytics capabilities to assist professionals as they work with ever-increasing numbers of new technologies that generate data at an accelerating rate, and healthcare organisations are turning to predictive and prescriptive analytics solutions that are ‘augmenting human intellect’ to provide better care outcomes and greater efficiencies. The presentation will review key challenges faced by healthcare systems and describe how new analytics technology will contribute to the sector transformation by facilitating the provision of timely, meaningful, actionable information to healthcare providers and citizens throughout the lifecycle, describing powerful implications, with concrete case studies.

Bio:
Dr. Sudbury has been a healthcare consultant during 20 years and a medical manager and leader over 15 years in the UK National Health Service. He was the medical director for Barnet, Enfield and Haringey Mental Health Trust until 2012. He has pioneered new ways of working in the UK NHS, promoted multiprofessional teams throughout his career, and received 9 clinical excellence & innovation awards. Since 2012 he is working as an HP Senior Healthcare Advisor.

Eli Stokke Rondeel og Hilde Myhren

Prosjektleder, Sykehuspartner og delprosjektleder, OUS

Nordens største EPJ-innføring. Hva gjorde vi for å lykkes?

20. oktober 2014 ble DIPS innført som EPJ ved Oslo universitetssykehus. Over 14.000 ansatte skulle ta i bruk et nytt verktøy for å øke pasientsikkerheten og understøtte pasientbehandlingen på en enklere måte. 2,7 millioner pasientjournaler skulle flyttes inn i den nye EPJ’en og integrasjoner med 55 fagsystemer for sikker identifisering av pasienter og overføring av journaldokumentasjon skulle etableres. Hva gjorde prosjektet i perioden fra 2012, frem til oppstart i 2014 og i perioden etter for å sikre en vellykket innføring?

Bio:
Eli er utdannet sivilingeniør og har jobbet 20 år med prosjektledelse, testledelse, systeminnføring og endring innen helse og offentlig virksomhet. De siste fem årene har hun jobbet i Sykehuspartner som avdelingsleder for systemforvaltning og de siste tre med prosjektledelse av Nordens største EPJ-prosjekt med ca 250 prosjektdeltagere.

Hilde er utdannet lege, er spesialist i indremedisin har arbeidet ved Oslo universitetssykehus siden 2002. Hun har medisinsk doktorgrad innen oppfølging etter intensivbehandling samt et pågående postdoc arbeide ved Oslo universitetssykehus. De siste 4 år har hun arbeidet med IKT, først som delprosjektleder i utvikling av elektronisk kurve (Metavision) og i sin påværende stilling som delprosjektleder med ansvar for oppsett av løsning av DIPS ved Oslo universitetssykehus.

Kathrine Myhre

CEO, Oslo Medtech

Helseteknologi, innkjøp og ledelse som verktøy for økt kvalitet og effektivisering i helse og omsorg

Eldrebølgen treffer oss med full kraft i 2025 – 2030. Hva må til i helsesektoren for å håndtere utfordringene, gitt en situasjon med begrensede ressurser?

Med bakgrunn i PWC rapporten «Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren – Betydningen av organisering, ledelse og kultur», ser vi på mulighetene for effektivisering av helse- og omsorgstjenestene ved hjelp av innovasjon, klok ledelse og smarte innkjøp.

Rapporten viser at St.Hanshaugen bydel i Oslo kommune gjennom en visjonær leder, som har våget å satse på brukerinvolvering og innovasjon, er i ferd med å få uttelling i form av høyere livskvalitet for brukerne og reduserte kostander.

Terje Gårdsmoen

IKT og Teknologi direktør Sykehus Østfold

Europas mest moderne sykehus åpner om 47 dager

16.9.15 er det kun 47 dager igjen til et av Europas mest høyteknologiske sykehus åpner. Det nye sykehuset er designet for den nye kliniske hverdagen og stiller store krav til bruk av teknologi for å understøtte effektive pasientforløp og behandlingslinjer. Terje har en sentral rolle i  prosjektet – med spesiell fokus på teknologi og IKT, han vil dele av sine erfaringer fra prosjektet.

Bio:
Terje er i sykehusledelse ved Sykehuset Østfold. Han har lederansvar for IKT-, medisin teknologisk-  og tekniskavdelingen samt sterilsentralen. I tillegg til driftsansvar innen sine fagområder er han en av 3 fra Sykehuset Østfolds ledelsen som har et spesielt ansvar inn mot prosjektet – Prosjekt Nytt Østfoldsykehus - med spesiellfokus på de teknologiske områdene.

Silje Ljosland Bakke

Informasjonsarkitekt, sykepleier, Koordinator, Nasjonalt Redaksjonsutvalg for Arketyper, Nasjonal IKT HF

Tilgang på langs – livslang strukturert journal?

Helsevesenet er pålagt å føre livslange journaler. I tradisjonell utviklingsmetodikk holder leverandører av kliniske systemer sine interne informasjonsmodeller tett til brystet. Ved hvert bytte av journalsystem må dermed all informasjon konverteres fra avtroppende til inntredende journalsystems interne informasjonsmodeller. Dette vil alltid føre til tap av noe data, og dette tapet vil sannsynligvis øke med mer strukturerte og mindre fritekstbaserte journaler. Kan man da snakke om en livslang journal, og hva kan gjøres for å minimalisere datatapet?

Gisle Fauskanger

Adm. Dir. Nasjonal IKT

Samordning av IKT i  Spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HF er en strategisk enhet som skal sørge for samarbeid og samordning innenfor IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger vil orientere om samordningen av IKT innen spesialisthelsetjenesten, herunder felles IKT-strategi på tvers av helseregionene.

Bio:
Gisle Fauskanger er adm. dir. i Nasjonal IKT HF, og startet der oktober 2014 etter etableringen av helseforetaket. Han er utdannet innen IT og økonomi/administrasjon fra Høgskolen i Bergen, NHH og BI. Gisle Fauskanger har 25 års erfaring fra DNB med IKT-satsning hvor har hatt mange ulike lederstillinger.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn