Hoveddel Side topp

Steffen Sutorius

Direktør, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Slik setter vi fart på digitaliseringen av offentlig sektor

I 2019 har vi fått vår første digitaliseringsminister og en ny digitaliseringsstrategi for én digital offentlig sektor. Regjeringen har også besluttet å opprette et eget digitaliseringsdirektorat. Det gir energi og grunn til stor optimisme. Nå starter arbeidet med å gjøre ambisjonene om til resultater. Hvordan kan vi raskt skape konkrete gevinster for innbyggeren, næringslivet og fellesskapet? Den jobben skal det nye Digitaliseringsdirektoratet gå i spissen for, i tett samarbeid med våre viktige samarbeidspartnere.

Steffen Sutorius er direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har lang erfaring som leder fra både offentlig og privat sektor. Han har hatt ulike lederroller i Statens pensjonskasse, og var prosjekteier for pensjonsreformprosjektet Perform som ble avsluttet i 2012. Det er et av de største smidige endrings- og IKT-prosjektene som har vært gjennomført i offentlig sektor. I Metier var Steffen Sutorius direktør for konseptvalg og forretningsplaner, hvor han var involvert i strategiske endringsprosjekter for en rekke departementer, etater, sykehus, kommuner og private virksomheter. Fra 1.1.2020 blir han direktør for det nye Digitaliseringsdirektoratet.

Leonora Onarheim Bergsjø

Forsker, forfatter og foredragsholder, Universitetet i Oslo

Digital etikk –innovasjons-hemmer eller konkurransefortrinn?

Vi er inne i en tid hvor ny teknologi stiller store krav til tilpassing og endring av egen virksomhet, bedriftskultur og samarbeidsmodeller. Nye løsninger må skapes i forhold til et globalt marked og internasjonal konkurranse. Samtidig følger nasjoner og enkeltmennesker ulike etiske prinsipper og dette gjenspeiles også i digitale løsninger. I Europa generelt og Norge spesielt er det en sterk tillitskultur og stort fokus på personvern og digital etikk. Med eksempler fra nasjonale og internasjonale bedrifter diskuterer Leonora hvordan dette kan brukes som et konkurransefortrinn i det digitale kappløpet. 

Leonora er forsker, forfatter og foredragsholder. Hun er ansatt ved Universitetet i Oslo og deltar i en rekke tverrfaglige samarbeidsprosjekter, blant annet med NSM. Samarbeidet har blant annet resultert i boken Digital etikk. Big data, algoritmer og kunstig intelligens (Universitetsforlaget 2019). Leonora har lang erfaring fra mange styrer og utvalg, og jobber frem digital-etiske løsninger for bedrifter med digitaliseringsprosjekter.

Cathrine Pihl Lyngstad

Kontorsjef i NAV IT Data og innsikt og leder av NAVs AI-lab

Kunstig Intelligens i offentlig sektor

Kunstig intelligens er på alles lepper. Om en ser bak hypen: hvordan kan offentlig sektor dra nytte av kunstig intelligens? Hva kan det brukes til, og hvilke problemer løser man sannsynligvis ikke med kunstig intelligens? Cathrine drar oss gjennom status og use cases fra både NAV og andre offentlige virksomheter. Hun deler sine erfaringer og tanker om både fortid og fremtid for kunstig intelligens, og vil også gi noen tips på veien til de som ønsker å komme i gang.

Cathrine har et drøyt års fartstid i NAV, og har tidligere jobbet i både konsulentbransjen og softwarebransjen med data, analyse og digitalisering. Hun har en lidenskap for (avansert) analyse, innovasjon og kontinuerlig forbedring, og elsker å gjøre virksomheter, systemer, individer og samfunnet smartere gjennom mer intelligente og faktabaserte beslutninger.

Ole Andre Bråten

Rådgiver, krise- og konfliktforsker og forfatter.

Sikkerhetskultur handler om mennesker: Effektiv krisehåndtering i møte med digitale trusler

Foredraget presenterer hvordan virksomheten kan utvikle en proaktiv sikkerhetskultur i dagens trusselbilde.
Fokus på både individuelle faktorer, samhandling i team og effektiv lederskap i kriser.

Ole Andre Bråten Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker og forfatter. Han har spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi foruten utdanning og erfaring fra forsvar og politi. Bråten har tidligere arbeidet for FN og NATO og som politioverbetjent, høgskolelektor og sensor ved Politihøgskolen. Han har bred erfaring med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser.

Svein Ragnar Kristensen

Leder av Digitaliseringsrådet

Digital transformasjon og fornyelse i offentlig sektor

Digitaliseringsrådet har bistått 50 statlige virksomheter siden opprettelsen i 2016. Hva er mest krevende for etatene når de digitaliserer? Hvorfor er det så vanskelig å få til samarbeid på tvers og innovasjon i offentlig virksomhet? Digital transformasjon krever lederskap på flere nivåer, evne til å kommunisere og utholdenhet.

Gunnar Helge Wiik

Seniorrådgiver - IT-virksomhetsstyring, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Med Nav ut i Skyen

NAV har gjennomført anskaffelse av en standard skytjeneste (public cloud) for arbeidsgiverområdet. På sikt ønsker NAV en løsning som dekker behov for brukerinnsikt og samhandling mellom ulike brukergrupper i NAV, både personbrukere, arbeidsgivere, andre samhandlere og ansatte. Avtalen tar sikte på å skaleres opp til 15 000 lisenser i løpet av avtaleperioden. NAV har vært gjennom en prosess hvor det å få informasjon om markedsaktører og skape engasjement i egen virksomhet har vært sentralt. Gunnar Helge Wiik vil fortelle om hvordan NAV gjennomførte prosessen, og dele noen erfaringer og tips fra de erfaringene NAV gjorde.

Gunnar Helge er seniorrådgiver i NAVs IT-virksomhetsstyring og arbeider med å forberede og gjennomføre anskaffelser, utvikle og implementere nye kontraktsmaler. Han har i den senere tid arbeidet med innføring og realisering av ny sourcing strategi med økt bruk av skytjenester. Han har over 20 års erfaring med kontraktsforhandlinger og rådgivning ved gjennomføring av anskaffelser. Han har spesielt i de siste 10 årene gjennomført en rekke større anskaffelser av systemutvikling basert på smidig gjennomføringsmodell.

Tore Bjelland

Administrerende direktør & TSBU, Oracle Norge AS

Er digitalisering av offentlig sektor mulig uten skyen?

SSB anslår at den eldre delen av befolkningen vil øke med 65 prosent fram mot 2040, samtidig som den arbeidende delen av befolkningen bare øker med seks prosent.
Morgendagens eldre, altså du og jeg, forventer de samme automatiserte tjenestene og den smarte selvbetjeningen som vi har vokst opp med. Dette regnestykket går ikke
opp med dagens teknologi, og er bakteppet for digitalisering av offentlig sektor. IT-bransjens unisone svar er at kravene bare kan møtes hvis tjenestene realiseres i skyen.
Hvordan kan en ny leveransemodell åpne muligheter for både kostnadsbesparelser og innovasjon? Skyen stiller krav i mange ledd – hele veien fra anskaffelse til sluttbruker.
Er offentlig sektor klar for å ta inn over seg mulighene, og hva skal til for at vi blir det?

Roger Ison-Haug

Administrerende direktør i Pedab Norway

Digital risiko i offentlig sektor

Selv de mest strukturerte og profesjonelle organisasjonene opplever små og større sikkerhetsbrudd på sin IT-plattform. I et mer risikoutsatt samfunn er de viktigste spørsmålene hvordan få oversikt, hvordan planlegge fremover for å møte egne og omverdens krav, og hvordan stå imot stadig nye og krevende trusler.
Roger vil dele sine erfaringer og eksempler på hvordan lage systemer som oppdager hva som skjer og ha planer, verktøy og personell som er tilpasset ditt ønskede sikkerhetsnivå.

I nær 20 år har Roger hjulpet store og små bedrifter, offentlig og foreninger med å sikre data. I sine stillinger i Computer Associates og Symantec har han møtt mange ledere som alt for sent forstår viktigheten av cybersikkerhet. De siste fire år har han bygget opp Pedab i Norge, og i dag er det noen titalls spesialister i hans lokale team, som hver dag løser oppgaven med å heve sikkerheten hos selskapets kunder. Roger er også leder av sikkerhets teamene til Pedab Group i de 8 land selskapet i dag har kontorer.

Svein Ivar Aadnøy larsen

Chief Product Officer (CPO) i Zisson

AI i det offentlige: Konkrete kundecase

Jobber som Chief Product Officer (CPO) i Zisson. Svein Ivar er spesielt opptatt av at det er mennesker som skal bruke kundesenterløsningene og at vi må tenke AI, selvbetjening og effektivisering i tekniske løsninger for å hjelpe oss i innbygger dialogen. Han brenner for ny teknologi og anvendelse av denne, gjerne med tanke på nordiske verdier (AI) og bruksområder, blant annet velferdsteknologi, og effektivisering. Han har tidligere erfaring fra Tryg, If, Telenor og Techstep, hvor han har jobbet med innføring av ny teknologi og optimaliseringen av denne. Svein Ivar er styremedlem i KIRN (Foreningen for kunstig intelligens og robitikk Norge), samt medlem i Standard Norges AI utvalg.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn