Hoveddel Side topp

Dagens foredragsholdere blir lagt ut fortløpende

Paul Chaffey

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Digitalt førstevalg for kommunene – den digitale agendaen

Statssekretær Paul Chaffey vil i dette foredraget komme inn på hvordan Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil legge til rette for et digitalt førstevalg i kommune-Norge. Med nye virkemidler skal kommunene rustes til digital dialog med sine innbyggere, og bedre samhandling med staten.

 

Morten Andreas Meyer

Partner i First House

Kommunalt selvstyre og digitalisering

Kommunenes uttrykker interesse for et tettere samarbeid med staten på IT området. Samtidig skal kommunereformen gjennomføres. Dette gir åpning for sterk statlig styring på et område som ikke utfordrer selvstyre og lokaldemokrati, og det muligheter for store effektivitetsgevinster. Gjennomføring kan skje uten at konkurransen i markedet forsvinner og uten at kommunene tvinges inn i èn og samme løsning.

Morten Andreas Meyer er tidligere statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, statsråd i Moderniseringsdepartementet, direktør i IBM og er nå partner i First House.

Marianne Andreassen

Medlem i produktivitetskommisjonen og administrerende direktør i Lånekassen

Digitaliseringen i offentlig sektor går for sakte - innbyggerne fortjener bedre

Vi må få mer ut av ressursene i offentlig sektor, digitalisering er en hoveddrivkraft for fornyelse, store forskjeller i tjenestetilbudet  til innbyggerne og den digitale modenheten i kommunene, mange nye muligheter i den teknologiske utviklingen, økt bruk av velferdsteknologi, vi må lære av de beste og få til en sterkere samhandling i offentlig sektor til beste for innbyggere og skattebetalere.

Marianne Andreassen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som fagøkonom i staten og i det private. Hun har vært statssekretær for fire statsråder (på nitti-tallet). Hun har vært leder i det private (bank og finans) og toppleder i staten de siste 12 årene – nå som administrerende direktør i Lånekassen.

Odd Ruud

Administrerende direktør, Digitale Gardermoen IS

Kritiske suksessfaktorer for å lykkes med digitalisering i kommunal sektor 

Kommunal sektor står overfor flere utfordringer i årene fremover. Lavere inntekter, økende gjeldsgrad, flere som lever lengre, økte krav til kvalitet og bruker tilpassede tjenester. En kommune er blant de mest komplekse organisasjonene å drive. Den skal yte tjenester innenfor et bredt spekter av sektorer der helse/omsorg og skole/oppvekst er blant de største. 

Foredraget omhandler de tiltak som er iverksatt av kommunene på Øvre Romerike sammen med DGI for å få på plass fundamentet og rammeverket.

Arild Sundberg

Kommunaldirektør, Oslo Kommune

Digitale erfaringer fra Oslo kommune

Anne Mette Dørum

Spesialrådgiver, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet

Kommunesektoren har siden 2013 samordnet utviklingsarbeidet på digitaliseringsområdet gjennom KommIT-programmet. Arbeidet har nå blitt en fast del av KS’ digitaliseringsarbeid, og vil styrkes framover. Kommunesektoren ser et stort potensiale i å utvikle digitale tjenester for dialog med innbyggere og  næringsliv. For å få dette til  skal KS, i tett samarbeid med kommuner og fylkeskommuner, bidra til samordning av innsatsen på digitaliseringsområdet. I tillegg er samarbeid og samordning mellom kommunesektoren og staten avgjørende for å skape helhetlige og gode digitale tjenester.

Lillian Nærem, Aleksander Øines og Camilla Glasø

Vi lager en digital kommune!

En gruppe ildsjeler har i noen måneder lekt med tanken på etablering av den heldigitale kommunen og hva en slik vil representere av muligheter og brukernære opplevelser. 

Stiftelsen NorStella har etablert en nettverksgruppe som kalles K429 for å legge til rette for samhandling og bringe dette arbeidet videre til konkret handling og spre erfaringene til kommunene. Foredragene vil gå igjennom visjon, gjennomføring og eksempler på hva vi kan lage i en felles dugnad for å digitalisere kommunene.

Lillian Nærem, Rådmann Hurdal kommune
Aleksander Øines, PA Consulting Group
Camilla Glasø, CapGemini

Fredrik Kallum

Fredrik Kallum, Regional Sales Manager Collaboration, Cisco Norway

Digitalisering, et hinder eller et fremskritt?

Norge står ovenfor en rekke utfordringer innen digitalisering av undervisningssektoren. Hvordan skal vi integrere ulike nasjonaliteter og  øke mulighetene for å delta virtuelt? Når tjenester innen offentlig forvaltning skal digitaliseres er ofte kommunikasjonen mellom de ulike etatene en utfordring og digitaliseringsprosjektene tar lengre tid enn nødvendig. Alle vil samhandle med alle, men hvorfor tar noen oppgaver lengre tid i 2016, enn i 2000?

Dette foredraget vil ta for seg hvordan 3 utfordringer innen digitalisering har blitt løst av Norske foretak.

Tor Kramvik Sivertsen

leder for digitalisering, Capgemini Norge

Innbyggerne i sentrum for den digitale transformasjonen

Kommunene som jobber med innovasjon og digitalisering i dag må fokusere på innbyggernes fremtidige behov for innsyn, informasjon og moderne tjenester. En digital transformasjon i kommunene stiller store krav til sterk ledelse, tydelig visjon og innovative løsninger.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn