Hoveddel Side topp

Foredragsholdere

Foredragsholdere blir oppdatert fortløpende

Steffen Sutorius

Direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Vi skal skape en enklere digital hverdag – sammen!

Målet med digitaliseringen er at brukerne skal oppleve én offentlig sektor hvor tjenestene henger sammen. Det utfordrer oss og åpner for nye muligheter.

Grete Orderud

Avdelingsdirektør digital transformasjon, Digitaliseringsdirektoratet

Sammenhengende tjenester på felles fundament. Hvordan lykkes i praksis

Vi skal gjøre det enklere for innbyggerne når de står i viktige livshendelser. For å lykkes handler det om å sette brukeren i sentrum, samarbeid og innovasjon.

Ole Andre Bråten

Kriseforsker og rådgiver

Kan digitale verktøy forebygge neste krise?

Vi er inne i en digital transformasjon uten sidestykke. Er vi modige nok til å virkelig skape endring i vår strukturer for beslutningstaking, ledelse og krisehåndtering? Økt åpenhet og nye verktøy vil kunne forebygge neste krise.

Digitalisering tilfører mulighet til åpenhet og deling av informasjon, på områder som tradisjonelt har vært lukkede. Beslutninger som tas i slike lukkede møterom har over lang tid vist seg å være grunnlag for kritikk. Psykologiske effekter som gruppetenkning - og sterke ledere, la grunnlaget for feilslutninger som førte til Watergate, invasjonen av Grisebukten og eksplosjonen av Challanger.

Med ny teknologi kan vi endre og tilføre et bredere beslutningsgrunnlag. Vi kan øve og trene på krisehåndtering. Vi kan øke transparens - trygghet og tillit. Hvordan kan vi gå inn i dette arbeidet - og hvilke mulige verktøy kan vi se for oss i tiden som kommer?

Ole Andre Bråten er kriserådgiveren som ble hentet inn til Regjeringskvartalet etter 22. juli. Siden har han bistått næringsliv og offentlig sektor med utvikling og innovasjon i skjæringspunktet mellom sikkerhet, teknologi og psykologi. Han har utviklet flere digitale nasjonale kompetanseprogram, ledet internasjonal kriseforskning og skrevet flere fagbøker innen samfunnsikkerhet. Ole Andre er aktuell med podcasten Krisepodden.

Bjarte Vosseteig og Eirik Sødal

Design & Innovation Director i Idean og Director Public Sector i Capgemini Invent

Løsninger for folk flest – hvordan ligger vi an mot Europa? 

Realisering av sammenhengende tjenester for livshendelser i tråd med regjeringens digitaliseringsstrategi utfordrer offentlig, privat og frivillig sektor. Det kreves nye samarbeidsformer og løsninger, som bryter med etablert praksis.
Vi vil sette sammenhengende tjenester i en Europeisk, nasjonal og lokal sammenheng, og knytte sammen funn i EU-kommisjonens eGovernment Benchmark med utviklingen av brukerorienterte løsninger for private og offentlig virksomheter i Norge. Sentralt er human-centered design, og hvordan dette gir verdi både for menneskene som mottar tjenester og virksomhetene som tilbyr dem.

Bjarte bistår virksomheter med å bruke innsikt i menneskers hverdag for å lage en visjon og strategi i arbeidet med nye sammenhengende tjenester. Han har erfaring med tjeneste- og produktutvikling fra arbeid hos NAV, DigDir, eHelse, Statped, Equinor og en rekke norske teknologiselskaper.

Eirik jobber med sammenhengende tjenester, deling av data, digitalisering, forenkling og eGovernment i offentlig sektor. Han har fra prosjekter knyttet til Skatteetaten, NAV, Digdir, Bufdir, KMD, NFD og DSOP erfaring fra hvor det butter i mot når det skal samarbeids på tvers for å gjøre hverdagen enklere for folk flest.

Thea Sivertsen og Elin Kristine Fjørtoft

HR-leder i Lånekassen og seniorrådgiver i A-2

Digital transformasjon for å gjøre utdanning mulig!

Lånekassen har i mange år ligget i front når det gjelder digitalisering, og mange offentlige virksomheter har hatt god nytte av virksomhetens erfaringsdeling. Nå har Lånekassen satt digital transformasjon på agendaen for alle ansatte.  Dette er et ledd i ambisjonene om å realisere ny virksomhetsstrategi. I innlegget vil Thea Sivertsen fra Lånekassen og Elin Kristine Fjørtoft fra A-2 dele sine erfaringer med dette arbeidet i 2020.  

Thea Sivertsen leder HR, og er for tiden også fungerende stabsleder for styring og organisasjonsutvikling i Lånekassen. Hun har omfattende og variert bakgrunn med 13 års erfaring innenfor virksomhetsutvikling, digitalisering, endringsledelse og prosjektledelse. Hun har erfaring både som ansatt og som innleid konsulent i flere offentlige virksomheter som Skatteetaten, NAV og Oslo kommune. Hun har omfattende erfaring med prosess- og prosjektledelse, både i rollen som prosjektleder og som ansvarlig for fremdrift og leveranser. God endringsledelse har vært et sentralt tema i flere av Theas prosjekter og hun har stort fokus på å legge til rette for effektiv gevinstrealisering.

Elin Kristine Fjørtoft har 20 års erfaring fra offentlig sektor. Hun har jobbet med innføring av prosjekt-, program-, og porteføljestyring, og med ledelse, lederutvikling og virksomhetsstyring i offentlige virksomheter som NAV, Helsedirektoratet og Difi/Digitaliseringsdirektoratet før hun begynte i A-2. De siste 7 årene har hun hatt særlig fokus på digital transformasjon og ledelse – og digital ledelse. Hun har gitt strategisk rådgivning til offentlige virksomheter for at de skal lykkes med sitt digitaliseringsarbeid,  blant annet gjennom sin rolle som sekretariatsleder for Digitaliseringsrådet. Å ta brukernes behov på alvor og ha profesjonell og god endringsledelse, er en viktig del av dette rådgivningsarbeidet.

Astrid Thommesen Sæbø og Trond Røvang

CFO og løsningsekspert i SAP Norge

Overgang til bærekraftige og klimavennlige arbeidsprosesser

SAP vil vise hvordan ny programvare kan brukes til å måle klimapåvirkning og sikre bærekraft i viktige prosesser.

Trond Røvang jobber med ledende merkevarer og selskaper innenfor en rekke ulike bransjer verden over, som løsningsekspert på Supply Chain Management. Han har lang erfaring innenfor områder som global handel og retail, og jobber også med hvordan forsyningskjedene kan bli mer bærekraftige og hvordan selskaper kan måle sitt klimaavtrykk på produkter og tjenester. Trond er god til trekke de store linjene, men finner også stor glede i detaljene.

Astrid Thommesen Sæbø er CFO i SAP Norge og er utdannet innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og franske INSEAD. I sitt daglige arbeid bruker Astrid det siste av SAP-konsernet sin teknologi, og hun har førstehånds erfaring med hvordan nye verktøy åpner for høyere effektivitet, bedre oversikt og mer automatisering. Før Astrid begynte i SAP hadde hun ulike ledende stillinger innen økonomi og finans i Aker-konsernet og i Schibsted-konsernet. Astrid har et brennende engasjement for bærekraft og er SAP Norges talsperson innenfor dette feltet. Hun er opptatt av hvordan bedrifter forholder seg til FNs bærekraftsmål, og ikke minst hvordan teknologi er en bidragsyter til å gjøre prosesser, verdikjeder og produksjon i næringslivet mer transparente i forhold til klimaavtrykk.

Unn Elin Hatlelid og Mona Skaret

Direktør digital forretningsutvikling i Innovasjon Norge og Avdelingsleder i Bouvet

Hva blir arven etter Covid-19? Fortsette med ny og sprek praksis, eller vende tlbake til treg og trygg digitalisering?

I 2020 har vi sett offentlige virksomheter kastet seg rundt for å møte helt nye krav som følge av covid19. Skatteetaten og NAV har laget digital støtte til nye tilskuddsordninger på tilnærmet samme tid som de ellers trenger for å få på plass et mandat. Oslo kommune har rullet ut velferdsteknologi til brukerne i samarbeid med små grunderbedrifter.

Også Innovasjon Norge måtte kaste seg rundt i mars; Kontorene ble stengt og all kundekontakt, rådgivning og opplæringsvirksomhet skulle tilbys digitalt. Rammen for lån og tilskudd til næringslivet ble fordoblet og departementet ønsket ukentlig statusrapport om hvordan pandemien og kompensasjonsordningene treffer behovene til små og store bedrifter i hele landet.

Hvordan gikk Innovasjon Norge fram for å digitalisere kundebehandling og intern samhandling for 750 ansatte i 29 land over natta? Har de klart å levere på haste-oppdragene uten å sette alle andre viktige oppgaver og digitaliseringsløp på hold? Hva ville vært annerledes om de ikke allerede hadde gjort grunnjobben med å lage felles informasjonsmodell, skyplattform og moderne IT infrastruktur? Unn Elin og Mona vil også diskutere om pandemien har vist at offentlige virksomheter er bedre på innovasjon enn sitt rykte. Og i så fall, hvordan kan vi unngå at alle vender tilbake til gammel, treg og trygg praksis når vi etter hvert skal over til en ny normal?

Unn Elin Hatlelid har stått i spissen for digitaliseringen av Innovasjon Norge siden 2013. Hun har 20 års erfaring med IT og digitalisering fra offentlig sektor og bank/finans. Unn Elin har en master of management og utdannning i psykologi, økonomi og ledelse. I 2020 ble hun kåret til en av Norges femti fremste tech-kvinner av Abelia og kvinnenettverket Oda.

Mona Skaret er avdelingsleder i Bouvet. Hun har 25 års erfaring med ledelse, innovasjon og digitalisering i privat og offentlig sektor. Før hun kom til Bouvet i 2020, har hun hatt ulike roller som toppleder, forsker og prosjektleder i SINTEF, Kunnskapsdepartementet, Sopra Steria og Innovasjon Norge. Hun brenner for å lykkes med mer radikal innovasjon på tvers av nivå og sektorer.

David Hansen

Salgsleder for offentlig sektor i Microsoft Norge

Digitalisering av offentlig sektor - er vi på rett vei?

I 2021 går Norge inn i et nytt stortingsvalgår. Mens løftene snart meisles ut på nytt i nye politiske programmer, ser vi nærmere på den digitale agendaen for Norge. Hva er status sett fra Microsofts ståsted?

Ekspolitiker og mangeårig rådgiver innen samfunns- og myndighetskontakt, David Hansen, har i snart 4 år ledet Microsofts enhet for store offentlige virksomheter.

Hildegunn Vollset

Avdelingsdirektør, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Utfordringer og muligheter ved tverrsektoriell organisering og styring

Hvordan kan organisering og styring brukes mer effektivt for å skape gjennomføringskraft og gi varig verdi for brukere og samfunn.

Hildegunn Vollset leder har lang er faring fra både offentlig og privat sektor og leder i dag DFØs utredning og analysemiljø. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. DFØ er også leverandør av fellestjenester til forvaltningen innenfor lønn og regnskap.

Terje Hammerfjeld og Avtar Jasser

Adm.dir/CEO Xledger Offentlig AS og CEO CatalystOne Solutions AS

Xledger Offentlig og CatalystOne leder kommunene inn i en digital transformasjon med moderne løsninger

Xledger Offentlig og CatalystOne introduserer i samarbeid en helt ny, og fremtidsrettet ende-til-ende ERP-plattform for kommuner, fylkeskommuner og offentlige virksomheter. Xledger Offentlig står i spissen for et samarbeid for å skape en enklere arbeidshverdag og mer effektive kommuner, med en fremtidsrettet ERP-plattform. Xledger Offentlig, med hjelp av CatalystOne, Talentech, Stratsys og Aksess Innkjøp,  leder kommunene inn i en digital transformasjon som vil effektivisere og automatisere mange av kjerneprosessene internt i kommunene. Ved å tilgjengeliggjøre ny teknologi vil de tilføre store fordeler til alle medarbeiderne i kommunene, ledelsen, HR og IT.

Terje er administrerende direktør i Xledger Offentlig AS, som er etablert for å samle Xledger sin satsing på offentlig sektor. Har jobbet i ulike leverandørroller mot offentlig sektor siden 1980-tallet. Siden 2003 sentral i Arena Norge AS, leverandør av budsjettløsninger mm til kommunesektoren. Spesielt opptatt av hvordan systemløsninger kan gi bedre støtte til ledelses- og organisasjonsutvikling.

Avtar er administrerende direktør i CatalystOne og har jobbet med Human Capital Management- (HCM) og ledelsesprosesser i over 25 år. Han er en av de ledende eksperter innen HR-teknologi i Norden, og deler generøst av sin kunnskap til både medarbeidere, partnere og kunder. Avtars ledelsesfilosofi er "Leading with a warm heart, a cool mind, and a desire to make a difference for colleagues & customers."

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn